La competència comunicativa

Llenguatics té com a finalitat potenciar i desenvolupar al màxim la competència comunicativa des seus alumnes a través de la utilització d’una estratègia metodològica que intrega les TIC.

Quan parlem de la millora de la competència comunicativa ens referim a la millora de l'aprenentatge d'una llengua, amb la seva expressió escrita i expressió oral, entesa de manera global, i no solament abordant la perspectiva ortogràfica, com habitualment s'intenta; així com l'expressió oral, tradicionalment un aspecte poc treballat a l'aula.

És necessari dir que aquesta competència és una de les més importants i necessàries a potenciar en l'alumnat, ja que de la seva adquisició dependrà un desenvolupament amb èxit de l'alumne a les restants àrees de coneixement que componen el currículum dels ensenyaments obligatoris. Aquesta és la raó de la seva tradicional consideració com a àrea instrumental i bàsica, en oposició a les restants. A més, i amb independència d'aquesta última consideració, és necessari formar a l'alumnat perquè sigui capaç de comunicar-se competentment en qualsevol situació comunicativa al llarg de tota la seva vida amb facilitat i seguretat. Entre altres, Bermúdez i González (2011) afirmen que aquesta competència actua com a element clau en l'establiment de les relacions grupals per conformar i enfortir el teixit social.