El projecte LlenguaTics


El projecte LlenguaTics

Aquesta experiència didàctica es titula Llenguatics, l’aula TIC de llengua catalana i té com a objectiu treballar l'àrea de llengua catalana utilitzant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació —d'ara endavant, TIC— com a mètode complementari a les metodologies tradicionals.

El projecte Llenguatics se centralitza en un bloc educatiu —on es trobeu ara mateix— publicat a la xarxa, el qual actua com a eix vertebral del nostre projecte i és on els alumnes exposen, expliquen i, com no, ensenyen a tothom els treballs realitzats a l'àrea de llengua catalana, tant amb el seu format tradicional com el digital, a més de treballar i potenciar la competència comunicativa de forma global e interdisciplinar.
Llenguatics. L’aula TIC de llengua catalana està relacionat amb un treball d’investigació —on el mateix docent que porta en marxa el projecte n'és l’investigador— que pretén investigar si la utilització de les TIC en la didàctica de les llengües contribueix de manera productiva a la millora de l'adquisició de la competència comunicativa per part de l'alumnat de Cicle Superior d'Educació Primària. Aquest treball final de màster en l’itinerari d’investigació educativa es titula Les TIC al procés de l’adquisició de la competència comunicativa en l’Educació Primària. Una anàlisi sobre la seva efectivitat i es porta a terme al llarg del mateix curs 2012-2013(1)

Quan parlem de la millora de la competència comunicativa ens referim a la millora de l'aprenentatge d'una llengua, amb la seva expressió escrita i expressió oral, entesa de manera global, i no solament abordant la perspectiva ortogràfica, com habitualment s'intenta; així com l'expressió oral, tradicionalment un aspecte poc treballat a l'aula. En aquest sentit, es pretén desenvolupar l’àrea de llengua catalana fent ús d’una estratègia metodològica que intrega les TIC i al mateix temps analitzar en quina mesura resulta pertinent, per productiu, treballar la competència comunicativa per mitjà de metodologies que integrin les TIC.

El projecte Llenguatics es porta a pràctica dintre de les aules de 5è d’Educació Primària d’un centre públic de la província de Tarragona, concretament a l’Escola Antoni Torroja i Miret, de Vila-seca, pertanyent al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.Escola Antoni Torroja i Miret
(1) Màster en Tecnología educativa: e-learning i gestió del coneixement. Universitat Rovira i Virgili.